Література з менеджменту

 

Кириченко О.А. Банківський менеджмент. Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2002

71.png

Це якісно новий підручник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у підручнику розглядається банківська система України та її особливості, узагальнено досвід банківського менеджменту, здобутий фахівцями банківських установ за роки незалежності України. Вперше висвітлено методи управління новими банківськими технологіями. За змістом підручник відповідає оновленій програмі навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”.

Підручник розрахований насамперед на студентів, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”. Книга буде корисною також студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, працівникам банківських і фінансових установ та клієнтам банків.

 

Дэвид Д’Алессандро. Карьерные войны

72.png

Ця книга зустрілася нам абсолютно випадково і не обіцяла нічого супер-інтригуючого, але виявилася досить цікавою і корисною.

Д'Алессандро говорить про те, що успіх і кар'єрний ріст залежить не лише від здатності наполегливо працювати і виконувати свої обов'язки. Коли усі ваші конкуренти кваліфіковані і працюють так само добре, необхідно відрізнятися. Для цього треба будувати і захищати власну репутацію або особистий бренд.

Потім Д'Алессандро дає 10 порад по створенню успішного особистого бренду. А заразом розповідає про типи начальників і взаємодію з ними; про правила бізнес-етикету; про компанії, яких варто уникати; про різні типи зборів; про нейтралізацію ворогів; про те, як залишатися собою; про визнання помилок і про конкурентоспроможність.

 

Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ, 2007

73.png

У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості. Розглядаються системи управління якістю продукції, послуг, навколишнього середовища, розкривається роль стандартизації, метрології, людського фактора, маркетингу і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, планування й оцінювання рівня якості продукції та праці, сертифікація, акредитація та аудит у сфері якості. Особлива увага приділяється стандартам ISO 9000 (версія 2000 p.), системі забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР, стандартам ISO 14000, ISO 19011, OHSAS 18000, управлінню якістю на базі концепцій TQM, QS 9000, "шість сигм".

 

Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера. Навчальний посібник / К.: , 2002

74.png

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом.

Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими.

З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар'єри. Навчальний посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами.

Навчальний посібник по дисципліні "Організація праці менеджера" на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Менеджмент".

 

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006

75.png

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.

Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.

Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.

 

Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В. В. Каврпова Податковий менеджмент. Навчальний посібник / Київ - Знання- , 2008

76.png

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні засади податкового менеджменту, особливості його практичної реалізації на рівні держави і підприємства. Визначено місце і роль податкового планування, регулювання, адміністрування податкового обліку і контролю в системі державного  і корпоративного податкового менеджменту. Особлива увага приділяється організаційним основам здійснення податкового менеджменту. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Податковий менеджмент".

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Оподаткування" та іншими спеціальностями напряму "Економіка і підприємництво", аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і економістам-практикам, діяльність яких пов'язана з податковим менеджментом.

 

Управління персоналом - Виноградський М.Д.

77.png

У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.

 

Управління персоналом - Балабанова Л. В.

78.png

У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.

Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом. Для підготовки студентів та магістрантів з напрямків: 0502 «Менеджмент», для перепідготовки керівників та спеціалістів підприємств.

 

Управління людськими ресурсами - Воронкова В.Г.

79.png

В навчальному посібнику дається аналіз філософських засад управління людськими ресурсами; синергетично-рефлексивної моделі управління як єдиного соціального організму; кадрової політики організації; маркетингу персоналу, інвестицій в людський капітал; методологія аналізу філософії управління людськими ресурсами, антикризового менеджменту в умовах кризи; зарубіжні теорії управління людськими ресурсами, що в цілому сприяє формуванню парадигми філософії управління XXI ст.

 

Теорія організації - Монастирський Г.Л.

80.png

У посібнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Посібник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань і списком рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" та бакалаврів за напрямом "Менеджмент".

Книга призначена для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Вона буде корисною також аспірантам, науковцям і менеджерам-практикам.

 

Стратегічний менеджмент - Осовська Г.В.

81.png

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи стратегічного управління, питання розробки місії, аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінки стратегічних перспектив та реалізації стратегічної роботи на підприємстві. Теоретичний матеріал посібника супроводжується прикладами розробки та реалізації стратегії на промисловому підприємстві.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей та фахівців, що займаються проблемами стратегічного управління.

 

Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І.

82.png

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни "Стратегічний менеджмент" містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику проведення SWOT-аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, менеджерів організацій.

 

Стратегічне управління - Порохня В.М.

83.png

У посібнику викладено основні питання, що розкривають сутність стратегічного управління як філософії управлінської діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу приділено місцю та ролі стратегічного управління в загальному менеджменті організацій, а також сутності та забезпеченню стратегічного управління організацією.

Для студентів економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В.

 

84.png

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений в програму навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Менеджмент".

 

Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю.Є.

85.png


Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера –  постійне продукування управлінських рішень.

Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати?

Ці питання належать до "кухні" управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських "страв". В остаточному підсумку, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє.

Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

 

Основи менеджменту - Федоренко В.Г.

86.png

Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.

У підручнику вказані посилання на різні джерела спеціальної літератури, у яких висвітлені питання з певної теми, а також методичні матеріали, які дозволяють ґрунтовно підготуватись до занять. У кінці книги наводяться термінологічний словник та список використаних і рекомендованих джерел.

Підручник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, менеджерів і підприємців – усіх, хто цікавиться питаннями сучасного менеджменту.

 

Організація праці менеджера – Скібіцька Л.І.

87.png

Навчальний посібник з дисципліни "Організація праці менеджера" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 "Менеджмент".

Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни "Організація праці менеджера". Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Перелік літератури налічує більше ста джерел.

Посібник буде корисний як для студентів та аспірантів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

 

Організація бізнесу – Скібіцький О.М.

88.png

Навчальний посібник з дисципліни "Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком 0502 "Менеджмент".

Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.

Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу.

Навчальний посібник буде корисним як для студентів і аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

 

Операційний менеджмент - Михайловська О.В.

89.png

У навчально-методичному посібнику, складеному за навчальною програмою курсу "Операційний менеджмент", основну увагу приділено розкриттю тем за допомогою додатково навчально-методичного забезпечення всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, типові ситуаційні та практичні завдання, подано методичні поради для опанування основних положень, ілюстративний матеріал.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями управління операційною системою та операціями.

Навчально-методичний посібник сприятиме розвитку у студентів здатності до самонавчання та самовдосконалення.

 

Міжнародний менеджмент – Юхименко П.І.

90.png

Даний навчальний посібник розкриває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства. Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питання міжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу. В навчальний посібник включені контрольні запитання і тести для перевірки знань студентів, глосарій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає програмі навчального курсу "Міжнародний менеджмент", який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.

 

Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О.Б.

91.png

Навчальний посібник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Менеджмент у сфері послуг". У посібнику розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи. Особлива увага приділена основним функціям менеджменту та його зв'язуючим елементам. Також розкрито питання групової динаміки, влади, впливу та лідерства в управлінні, організаційної культури підприємств обслуговування та ефективності сервісного менеджменту. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ навчального посібника містить контрольні запитання для самоперевірки, практичні вправи та тестові завдання.

Посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, а також для спеціалістів, робота яких пов'язана з діяльністю і управлінням у сфері послуг.

 

Менеджмент сервісу - Сахно Є.Ю.

92.png

У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного обслуговування та ремонту машин на промисловому підприємстві, принципи організації і технології надання соціально-культурних та інформаційних послуг населенню. Наведені приклади вирішення практичних задач, які виникають при сервісному обслуговуванні техніки, розроблені питання для самоконтролю знань користувачів і завдання для індивідуальної та самостійної роботи.

Навчальний посібник спрямований на підвищення рівня освіти в галузі надання сервісних послуг і розрахований на спеціалістів галузі управління, аспірантів та студентів спеціальності "Менеджмент організацій".

 

Менеджмент підприємства - Хомяков В.І.

93.png

Висвітлено загальні функції, а також теоретичні і практичні аспекти менеджменту. Викладені методика та умови використання основних управлінських моделей, методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті труднощі у прийняті фінансових рішень у галузі інвестування.

Розглянуті процес внутрішньо-фірмового стратегічного управління, принципи організації. Функція контролю розглянута в контексті еволюції систем внутрішньо-фірмового управління. Наведені сучасні класифікації типів працівників та менеджерів, а також оцінка їх сумісності та стилів керівництва.

Для викладачів та студентів економічних факультетів при вивчені дисциплін „Менеджмент", „Фінансовий менеджмент", „Економічний механізм підприємства".

 

Менеджмент персоналу - Мурашко M.I.

94.png                              

Ця книга — своєрідний синтез теорії і практики менеджменту персоналу. У ній докладно розкриваються основні принципи формування організації, стратегії ефективного менеджменту, методи управління, планування, добору, навчання працівників, формування команди. Подано основні законодавчі норми, пов'язані з наймом і звільненням персоналу. Наводяться поради з управління персоналом, створення власного іміджу, а також багато прикладів та зразків підготовки документів щодо персоналу.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають менеджмент персоналу. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, працівникам підрозділів управління персоналом.

 

Менеджмент організацій - Шморгун Л.Г.

95.png


У навчальному посібнику узагальнюються досягнення сучасної науки про менеджмент і практика управління у контексті нових змін і тенденцій розвитку світової економіки з урахуванням наслідків глобальної фінансово-економічної кризи. Розглядаються основні аспекти та функції управління організацією і сучасним бізнесом. Основна частина навчального матеріалу складається з трьох змістових модулів. Особлива увага приділяється аналізу нових і новітніх форм організації, зокрема таких як навчальна організація, нове робоче місце, віртуальна організація та ін. З метою глибшого осмислення та ефективного закріплення теоретичного матеріалу в кінці кожного модуля наводяться запитання та завдання для самоконтролю і тести.

Для студентів, викладачів, слухачів різних програм підготовки менеджерів і представників бізнесу, практичних управлінців — усіх тих, хто прагне оволодіти знаннями, а також формами і методами ефективного менеджменту.

 

Менеджмент організацій - Федулова Л.

96.png

Пропонований підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Менеджмент організацій". У підручнику розглядаються методи підготовки висококваліфікованих менеджерів-керівників різних ланок управління. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах трансформації економіки України.

Для студентів, магістрів, спеціалістів, що вивчають сучасні проблеми менеджменту.

 

Менеджмент организаций - Киржнер Л.

97.png

У навчальному посібнику висвітлено широке коло питань менеджменту на підприємстві в умовах конкретного ринкового середовища. Даний комплексний підхід по найважливіших напрямах діяльності організації. Посібник містить теоретичні основи менеджменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення і ухвалення управлінських рішень; методи організації і забезпечення виробничих процесів. Крім того, розкриті шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова організаційних структур і системи управління, їх проектування і моделювання.

Для фахівців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також для усіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту і маркетингу.

 

Менеджмент - Рульєв В.А.

98.png

У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної програми дисципліни "Менеджмент" широке коло проблем сучасного менеджменту: теоретичні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономірності менеджменту; основи теорії і методика обґрунтування управлінських рішень; лідерство, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стресами, ефективність менеджменту організації.

У посібнику представлений учбовий тренінг і тестові завдання, які включають основні поняття кожної теми, а також контрольні запитання і завдання, які націлені на глибоке осмислення управлінської діяльності.

Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління.

 

Менеджмент - Питер Друкер

99.png

Ця книга сфокусована на менеджерові як особі; на тому, як діють люди і чого вони досягають. Але в ній постійно робиться спроба зв'язати завдання з людьми, які їх виконують. Завдання за природою своїй об'єктивні і безособові. Завдання виконують менеджери, тобто саме вони займаються постановкою цілей і працюють над їх досягненням. Менеджмент як робота передбачає наявність і використання специфічних навичок, інструментів і методів. У цій книзі автор спробував описати усе, що ми встигли дізнатися про менеджмент на даний момент, але її мета набагато ширша. У ній представлені і ті області, які ми пізнати не встигли, але які є життєво важливими для нас. Метою книги також є розробка підходів до рішення завдань, відповіді на які ми ще не знайшли; вона досліджує політику, принципи і практичні методики, які допоможуть менеджерам вирішувати конкретні управлінські завдання. Ця книга — спроба озброїти сучасного менеджера розумінням, способом мислення, знаннями і навичками, необхідними для роботи в організації сьогодні і завтра.

 

Менеджмент - Дикань Н.В.

100.png

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент" у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять афоризми, терміни і поняття, тести, твердження, ситуаційні задачі для аудиторної роботи, структурно-логічні схеми, кросворди. У кінці посібника наводиться список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.

 

Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л.І.

101.png

Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.

Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін "Основи менеджменту", "Менеджмент персоналу", "Менеджмент організацій", "Конфліктологія", "Організація праці менеджера".

 

Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г.Л.

102.png

У посібнику культура спілкування розглядається як інструмент професійної діяльності менеджера і основа формування корпоративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розглядаються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у формуванні культури організації. Наводяться практичні поради менеджеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність організації.

 

Корпоративне управління - Мальська М.

103.png

Підручник "Корпоративне управління: теорія та практика" передбачає системне викладення основ корпоративного менеджменту – теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки.

Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, встановлення специфіки роботи фондового ринку та встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та спеціалістів сфери корпоративного управління.

 

Корпоративне управління - Ігнатьєва І.

104.png

Підручник розкриває навчальний матеріал програми нормативної дисципліни "Корпоративне управління". У підручнику розглянуто передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки, сучасні концепції корпоративного управління, особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій, тощо.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, а також для менеджерів та економістів, діяльність яких пов'язана з проблемами корпоративного управління.

 

Інноваційний менеджмент - Скрипко Т.

105.png

У підручнику розглянуто сутність та еволюцію інноваційного менеджменту, роль держави у підтриманні сучасної моделі економічного зростання, організаційні форми інноваційної діяльності, основні економіко-організаційні засади управління інноваційним розвитком організації, управління проектами зі впровадження нововведень, оцінено їх ефективність.

Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться питаннями інноваційного менеджменту.

 

Етика ділового спілкування - Гриценко Т.

106.png

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв'язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника.

Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.

 

Ділова кар'єра - Дахно І.І.

107.jpg

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар'єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації.

Книга може використовуватися при вивченні, наприклад, таких дисциплін як "Управління персоналом", "Трудове право", "Етика ділового спілкування" тощо.

Науково-популярна форма викладу матеріалу спрямована на розширення читацького загалу. Книга буде у нагоді всім читачам, які хочуть правильно працювати і добре заробляти у непростих умовах ХХІ століття.

 

Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 456 с.

108.png

У підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в системі управління, роль менеджерів і управлінців, еволюцію менеджменту, види організацій як об’єктів управління, функції та методи менеджменту, управлінські рішення та методи їх оптимізації, інформаційні системи та комунікації, стратегічні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо. Підручник поєднує теоретичні основи менеджменту і методи практичного їх використання в діяльності організації. Таке поєднання теорії та практики у вивченні особливостей сучасного менеджменту суттєво підвищує ефективність засвоєння програмного матеріалу учбової дисципліни. Підручник адресовано, в першу чергу, студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів. Він, безумовно, корисний також широкому колу практикуючих економістів, підприємців та керівникам організацій.