ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

iso-27000-kniga.jpg

Правильне розуміння суті тих чи інших соціально-економічних процесів обумовлено в першу чергу однозначним тлумаченням термінів і визначень. Систематизований набір термінів дозволяє точно й однозначно передавати інформацію, ідеї, оцінки, позиції усім, кого це стосується.

В українській мові немає термінів, які б цілком передавали зміст, вкладений в них, наприклад, як в англійській мові. Вживаючи запозичені слова і терміни, варто впевнитися, що аудиторія адекватно сприймає їх значення. З іншого боку, є чимало слів і термінів, що дуже поширені, але їх зміст різними людьми розуміється неоднаково.

Розробка набору термінів є важливою задачею, оскільки розробка і зміцнення загальної позиції співробітників організації починається з правильного розуміння таких термінів, як місія, політика, сильні і слабкі сторони, можливості і погрози, цілі і задачі, повноваження й обов’язки, факти й думки.

В загальному випадку, будь-який читач повинен точно знати зміст тих чи інших слів і термінів, що зустрічаються в цьому посібнику.

А

АБЕРАЦІЯ - омана, відхилення від істини.

АБСТРАКЦІЯ - уявне відволікання від тих чи інших властивостей предмета, умогляд; абстрактне поняття, узагальнення.

АБСУРДНИЙ - безглуздий, безтолковий.

АВАНТЮРА - ризиковане починання з розрахунком на випадковий успіх; дія, що починається без врахування реальних сил і обстановки і приречена на невдачу.

АВТОРИТАРНИЙ - заснований на сліпому, беззаперечному підпорядкуванні, владі, диктатурі.

АВТОРИТЕТ - загальновизнаний вплив особи чи організації в різних сферах громадського життя, заснований на знаннях, досвіді, моральних достоїнствах; одна з форм здійснення влади; повага, оцінка і визнання керівника підлеглими.

АДАПТАЦІЯ - пристосування до навколишнього середовища; переробка текстової інформації з метою спрощення.

АДЕКВАТНИЙ - цілком відповідний, тотожний, рівнозначний, однаковий.

АЖІОТАЖ - збудженість, сильна схвильованість.

АКРЕДИТАЦІЯ - надання журналісту статусу представника конкретного видання при органі влади чи іншій організації на з’їзді, конгресі, фестивалі, виставці, спортивних змаганнях. АКСЕСУАР - супровідна побічна деталь, дрібна приналежність чого-небудь.

АКСІОМА - незаперечна істина, вихідне положення якої-небудь науки, теорії, прийняте без доказу.

АКТИВНІСТЬ - енергійність, наполегливість при рішенні практичних задач.

АКТУАЛЬНИЙ - важливий для дійсного часу, злободенний.

АЛГОРИТМ - сукупність математичних і логічних операцій, виконуваних в строго встановленому порядку для рішення визначеної задачі.

АЛЕГОРІЯ - іносказання, вираження чого-небудь відверненого.

АЛЬТЕРНАТИВА - необхідність вибору з двох чи декількох виключаючих одна одну можливостей при рішенні того чи іншого питання; кожна з можливостей, які виключають одна одну.

АЛЬТРУЇЗМ - безкорислива турбота про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами (протилежність егоїзму).

АНАЛІЗ - розкладання цілого на елементи і наступне встановлення взаємозв’язку між ними з метою підвищення якості прогнозування, планування, обґрунтування і реалізації управлінських рішень.

АНТИПАТІЯ - почуття ворожості, відсутність ознак симпатії.

АНШЛАГ - великий заголовок у газеті; повний збір у театрі (коли всі квитки продані).

АПЛОМБ - надмірна самовпевненість у поведінці, розмові, у звертанні до кого-небудь.

АПОЛОГЕТ - людина, яка вихваляє чи люто захищає кого-небудь, що-небудь; захисник якої-небудь ідеї, навчання.

АРГУМЕНТОВАНІСТЬ - уміння наводити докази і переконливі аргументи.

АСПЕКТ - точка зору, з якої розглядаються чи сприймаються ті чи інші предмети, поняття, явища.

АТЕСТАЦІЯ - визначення ділової кваліфікації працівника, характеристика його здібностей, достоїнств і поведінки; офіційний документ, що містить таку характеристику.

Б

БІЗНЕС - господарська діяльність (справа), що приносить доход чи дає іншу вигоду.

БІЗНЕСМЕН (ділок, комерсант, підприємець) - людина, яка одержує доход з капіталу, що знаходиться в обороті і приносить прибуток.

БЛЕФ - вигадка, обман, хвастощі неіснуючими силами і засобами.

БРЕХАТИ - говорити чи писати неправду, противне істині (В. Даль).

БРИФІНГ - коротка нарада представників преси, радіо і телебачення, на якій викладається позиція уряду з визначеного питання, надається інформація про хід міжнародних переговорів, погляди сторін.

БЮРОКРАТІЯ - тип організації, для якої характерний спеціалізований розподіл праці, чітка управлінська ієрархія, правила, стандарти, показники оцінки роботи.

В

ВАЛІДНІСТЬ - обґрунтованість.

ВЕРБАЛЬНИЙ - словесний, що відноситься до людської мови.

ВИМОГЛИВІСТЬ - строгість, вимога багато чого від інших; пред’ явлення високих вимог до чого-небудь, владність.

ВИТРИМКА - самовладання, уміння людини підкоряти свої дії досягненню поставленої мети, контролювати свої почуття, придушувати роздратування при зіткненні з опором оточуючих.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - зобов’язання людини здійснювати задачі, що стоять перед нею, з повною підзвітністю за ефективність їх виконання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА - добровільні (а не за вимогою закону) дії організації, що спрямовані на благо суспільства.

ВІЗАВІ - віч-на-віч, один проти одного; той, хто знаходиться навпроти.

ВІРОЛОМНИЙ - підступний, діючий шляхом обману, зради.

ВЛАДА - здатність і можливість впливати на поведінку інших людей з метою підкорити їх своїй волі за допомогою авторитету, права, насильства.

ВЛАДА В МЕНЕДЖМЕНТІ - реальна можливість впливати на поведінку інших, змінювати її у визначеному напрямі.

ВЛАДА ФОРМАЛЬНА - влада посади.

ВПЛИВ - будь-яка поведінка людини, що вносить зміни в поведінку, відчуття, відносини і почуття інших людей до неї чи організації, яку вона представляє.

Г

ГАЛАНТНИЙ - вишукано ввічливий і люб’язний стосовно жінок.

ГІПЕРТРОФІЯ - надмірне перебільшення.

ГІПОТЕЗА - науково обґрунтоване припущення, висунуте для яких-небудь явищ, що потребує перевірки на досвіді і підтвердження фактами.

ГНУЧКА (людина) - здатна тверезо оцінити обстановку, обставини і пристосуватися до них.

ГРУПА - дві і більше людини, які взаємодіють одна з одною для досягнення загальної мети таким чином, що кожна впливає на інших і випробовує на собі їх вплив.

ГРУПА МАЛА - соціально-психологічна спільність людей, що характеризується безпосереднім спілкуванням усіх її членів на одній території; створюється на основі якихось загальних інтересів.

ГРУПА ФОРМАЛЬНА - група працівників, спеціально сформована керівництвом для виконання конкретних завдань.

ГУМОР - сполучення глузування і співчуття, добродушно-глузливе ставлення до когось, комічне трактування того, що є смішним.

Д

ДЕБАТИ - обмін думками на яких-небудь зборах чи засіданні.

ДЕВІЗ - формулювання призначення, суті існування даної організації.

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ - свідомо невірна, помилкова інформація.

ДЕЛЕГУВАННЯ - наділення владними повноваженнями, обов’язками і відповідальністю нижчих працівників, процес передачі керівником частини своєї роботи підлеглим.

ДЕЛІКАТНИИ - тонкий, такий, що вимагає тактовної, чуткої поведінки.

ДЕЛІКАТНІСТЬ - ввічливість, м’якість у звертанні; повага, визнання права іншої людини на волю думок, почуттів, поведінки.

ДЕМАГОГІЯ - спосіб домогтися популярності, залучити аудиторію на свій бік лестощами, лицемірством, брехливими обіцянками, навмисним перекрученням фактів.

ДЕМОКРАТІЯ - спосіб керівництва яким-небудь колективом, при якому забезпечується діяльна участь усього колективу в обговоренні проблем і прийнятті рішень.

ДИВЕРСИФІКОВАНІСТЬ - кількість видів діяльності, якими займається організація, і зв’язок їх між собою.

ДИКТАТОР - особа, яка користується необмеженою владою і здійснює одноособове правління.

ДИРЕКТИВА - обов’ язкова для виконання провідна вказівка про цілі перспективного розвитку, що включає загальну мету дій і розрахована на тривалий період.

ДИСКРИМІНАЦІЯ - обмеження, зменшення прав.

ДИСКУСІЯ - обговорення якого-небудь спірного питання на нарадах, у пресі, приватній бесіді.

ДИСПЕТЧЕР - працівник, який регулює хід роботи підприємства з загального центрального пункту за допомогою різних видів зв’язку, контролю і управління.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ - централізація (концентрація) оперативного контролю і управління, що забезпечує погоджену роботу окремих ланок керованого об’ єкта з метою підвищення економічних показників, ритмічності роботи, ефективного використання техніки й устаткування.

ДИСЦИПЛІНА ВИКОНАВСЬКА - уміле виконання наказів, розпоряджень і вказівок керівника, що забезпечується кваліфікацією, досвідом, творчістю й ініціативою виконавців.

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ - обов’ язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним відповідно до законів, інших нормативних правових актів, колективним договором, угодами, що містять норми трудового права, трудовим договором.

ДІАПАЗОН КОНТРОЛЮ - кількість безпосередньо підлеглих одному керівнику працівників.

ДІЛОВИТІСТЬ - уміння своєчасно і чітко ставити задачі, приймати обґрунтовані рішення, контролювати їх виконання, оперативно усувати виникаючі відхилення.

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ - готовність сприяти благополуччю інших, бажання добра іншому.

ДОГОВІР - угода між двома і більше сторонами (фізичними чи юридичними особами), що встановлює для його учасників відповідні права і зобов’ язання.

ДОМІНУВАТИ - панувати, переважати, підніматися.

Е

ЕВРИСТИКА - наука, що вивчає творчу діяльність, методи, використовувані у відкритті нового й у навчанні.

ЕГОЇЗМ - себелюбність, перевага своїх особистих інтересів над інтересами інших людей, зневага інтересами інших (протилежність альтруїзму).

ЕГОЦЕНТРИЗМ - крайня форма егоїзму й індивідуалізму.

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ - збуджений, захоплений стан.

ЕКСПЕРТ - компетентна особа, яка має спеціальні знання і досвід у сфері діяльності, безпосередньо пов’язаній з об’ єктом чи предметом дослідження.

ЕКСПРОМТ - промова, дотепна відповідь, висловлена без попереднього обмірковування.

ЕКСТРАВЕРТ - людина, орієнтована переважно на зовнішній світ, товариська, прагнуча пристосуватися до навколишньої дійсності.

ЕЛІТА - найкраще, обране, добірне.

ЕМОЦІЇ - почуттєва реакція людини на зовнішній вплив, хвилювання, щиросердечне переживання.

ЕМПАТІЯ - співпереживання, проникнення в почуття іншої людини.

ЕМПІРИЧНИИ - досвідчений, заснований на досвіді.

ЕНЕРГІИНІСТЬ - наповненість енергією, активністю і наполегливістю в діях.

ЕПІГРАФ - цитата, вислів, прислів’я, що поміщаються перед текстом літературного твору чи перед його розділами і виражають основну ідею і тему твору.

ЕРУДИЦІЯ - глибокі, різнобічні пізнання в чому-небудь, широка поінформованість, начитаність.

ЕТИКА - принципи, звід правил спілкування людей, що відокремлюють правильну поведінку від неправильної.

ЕТИКЕТ - встановлений порядок поведінки, формального поводження в якому-небудь суспільстві, у визначеному середовищі; сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішній прояв людських взаємин: поведінку з оточуючими, форми звертання і вітання, поведінку в громадських місцях, манери й одяг.

ЕФЕКТ ПІГМАЛІОНА - вплив очікувань і відношень на поведінку тих людей, на яких ці очікування і відношення спрямовані.

Є

ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ - принцип управління, що означає надання керівнику підрозділу широких повноважень, необхідних для виконання його функцій, а також встановлення його персональної відповідальності за результати робіт.

Ж

ЖАДІБНІСТЬ - надмірне прагнення задовольнити яке-небудь бажання; користолюбство.

З

ЗАОХОЧЕННЯ - форма визнання заслуг і успіхів працівника у виконанні своїх функціональних обов’язків.

ЗВ’ЯЗОК ЗВОРОТНИЙ - реакція одержувача на повідомлення джерела, її врахування джерелом, повідомлення джерелу даних про ефективність комунікації.

ЗДІБНОСТІ - анатомо-фізіологічні і психічні якості людини, що дозволяють їй засвоювати визначені знання і здобувати навички для здійснення корисної діяльності.

ЗОВНІШНЄ ОТОЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ - сукупність фізичних, соціальних, організаційних і економічних умов, що впливають прямо чи побічно на діяльність організації.

I

ІГНОРУВАТИ - навмисно не зауважувати, зневажати.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ - встановлення тотожності.

ІЄРАРХІЯ - чітко визначений порядок підпорядкування нижчих органів підпорядкування і посадових осіб вищим органам за строго визначеними ступенями.

ІМІДЖ - відносно стійке уявлення про який-небудь об’єкт; штучно сформований образ політика, фірми, підприємства, товару.

ІМАНЕНТНИЙ - внутрішньо властивий якому-небудь явищу, предмету, процесу.

ІМПОЗАНТНИЙ - значний, представницький, той, що справляє враження своїм виглядом.

ІНДИВІД - окрема людина, особистість.

ІНДИВІДУАЛІЗМ - протиставлення егоїстичних інтересів індивідуума інтересам колективу, суспільства, зневага суспільними інтересами, відокремлення від колективу.

ІНІЦІАТИВНІСТЬ - творчий прояв активності (пропозиції, ідеї).

ІНОДІ - час від часу, у деяких випадках.

ІНСТРУКЦІЯ ПОСАДОВА - письмовий виклад основних задач, повноважень, необхідних навичок для різних посад в організації.

ІНТЕГРАЦІЯ - процес об’єднання зусиль для досягнення загальних цілей.

ІНТЕЛЕКТ - розум, розумові здібності, розумовий початок у людини.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - працівники розумової праці, що володіють освітою і спеціальними знаннями в різних галузях науки, техніки і культури.

ІНТЕРАКТИВНЕ (спілкування, навчання) - спілкування, засноване на активній, емоційно забарвленій взаємодії учасників.

ІНТЕРВ’Ю - цілеспрямована бесіда, мета якої - одержати відповіді на питання, що цікавлять.

ІНТЕРЕС - увага, збуджена чим-небудь значним, привабливим; цікавість, значущість; нестаток, потреба; вигода.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ - тлумачення, пояснення, розкриття змісту чого-небудь.

ІНТРОВЕРТ - людина, орієнтована переважно на себе, свій внутрішній світ, поглинена собою більше, ніж зовнішнім світом.

ІНТУЇЦІЯ - чуття, проникливість, безпосереднє пізнання, засноване на попередньому досвіді і теоретичних наукових знаннях, неусвідомлений досвід.

ІНФОРМАТИКА - галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її пошуком, збором, збереженням, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням у різних сферах діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ - дані, які відповідають на запитання, відомості, повідомлення про який-небудь предмет, подію, явище.

ІНФОРМАЦІЯ РЕЛЕВАНТНА - вся інформація, що відноситься до розглянутого питання, проблеми, людини, мети, періоду часу.

ІНФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКА - сукупність відомостей про стан суб’єкта управління, об’єкта управління, зовнішнього середовища і процесів, які в ньому відбуваються.

ІНЦИДЕНТ - випадок, подія, звичайно неприємного характеру, що послужили причиною чи поштовхом до зіткнення опонентів.

ІРОНІЯ - заперечення чи осміяння, удавано втілювані у форму згоди чи схвалення; вираження глузування шляхом іносказання, коли слово чи висловлення знаходить у контексті мови зміст, протилежний буквальному значенню чи заперечує його; приховання смішного під маскою серйозного, що таїть у собі перевагу чи скептицизм.

ІСТИНА - те, що існує в дійсності, відбиває дійсність, правда; твердження, судження, перевірене практикою.

К

КАР’ЄРА - шлях до успіхів, поважного положення в суспільстві, на службовому поприщі, а також саме досягнення такого положення.

КАР’ЄРИЗМ - погоня за кар’єрою, прагнення до особистого добробуту, просування по службі в особистих інтересах.

КАР’ЄРОГРАМА - інструмент управління кар’єрою, що являє собою графічний опис того, що повинно відбуватися чи відбувається з менеджером на окремих етапах кар’єри.

КАРТ-БЛАНШ - чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити цей бланк текстом; необмежені повноваження, надані ким-небудь кому-небудь, повна воля дій, право виступати від імені когось.

КВІНТЕСЕНЦІЯ - саме головне, основне, найбільш важливе, суть справи чи поняття.

КВОРУМ - кількість присутніх на яких-небудь зборах, засіданні, необхідна для визнання їх рішення дійсним.

КЕРІВНИК АВТОКРАТИЧНИЙ - менеджер, який зосередив владу у своїх руках і не допускає співробітників до прийняття рішень.

КЕРІВНИК ДЕМОКРАТИЧНИЙ - менеджер, який делегує владні повноваження підлеглим і втягує їх у процес прийняття рішень.

КЕРІВНИК ЛІБЕРАЛЬНИЙ - менеджер, який надає своїм підлеглим практично повну свободу у виборі робочих завдань і контролі їх виконання.

КЕРІВНИК ЛІНІЙНИЙ - менеджер, повністю відповідальний за діяльність організації чи її структурного підрозділу.

КЕРІВНИЦТВО - процес впливу на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з метою рішення виробничих задач; така комбінація переконання, примусу і прикладу, яка здатна змусити людей виконувати те, що від них потрібно; право особистості давати офіційні доручення підлеглим і вимагати їх виконання.

КІНЕСИКА - спосіб комунікації за допомогою рухів тіла і жестів.

КОАЛІЦІЯ - об’єднання, угода, союз держав, партій, інших об’єднань людей для досягнення загальних цілей.

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ - принцип управління, при якому керівництво здійснюється групою уповноважених осіб, кожна з яких несе персональну відповідальність за визначену сферу діяльності.

КОЛЕКТИВ ТРУДОВИЙ - сукупність людей, об’ єднаних загальною метою і діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією і взаємною відповідальністю, відносинами співробітництва і взаємодопомоги.

КОМАНДА - група людей у кількості 5-10 чоловік з різною підготовкою, знаннями, уміннями, залучених з різних сфер професійної діяльності, з різних функціональних відділів організації для спільної роботи над виконанням визначеної задачі.

КОМПЕНСАЦІЯ - відшкодування за що-небудь, а також сума, яку виплачують як винагороду.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - коло питань, у якому дана (компетентна) особа має знання; доведена здатність застосовувати знання й уміння.

КОМПЕТЕНЦІЯ - сукупність прав, обов’язків і відповідальності управлінського працівника.

КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ - сукупність повноважень і обов’язків органу управління, у межах яких він має право і зобов’язаний самостійно діяти.

КОМПЛІМЕНТ - визнання достоїнств людини, висловлене вголос у трохи перебільшеній формі.

КОМПРОМЕТУВАТИ - шкодити кому-небудь у думці третіх осіб, ганьбити.

КОМПРОМІС - угода з ким-небудь шляхом взаємних поступок.

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ - здатність легко спілкуватися, знаходити спільну мову.

КОМУНІКАЦІЯ - процес обміну інформацією емоційного й інтелектуального змісту між двома і більше людьми.

КОМУНІКАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ - обмін інформацією, внаслідок якого керівник отримує необхідну для прийняття ефективних рішень інформацію і доводить ці рішення до підлеглих також у формі інформації.

КОНКРЕТНИЙ - реально існуючий, цілком визначений, точний.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ - здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам.

КОНКУРЕНЦІЯ - спроба одержання винагороди шляхом відсторонення чи випередження суперників (конкурентів), які прагнуть досягти ідентичних цілей; особливий тип соціального конфлікту, метою якого є одержання вигоди, прибутку, доступу до матеріальних чи духовних цінностей з використанням лише таких форм боротьби, що визнані морально-правовими в даному суспільстві.

КОНСАЛТИНГ - консультування по управлінню; надання незалежних порад з питань управління, включаючи визначення й оцінку проблем і/чи можливостей, рекомендації відповідних заходів і допомога в їх реалізації.

КОНСУЛЬТУВАННЯ - цілеспрямовані неформальні повсякденні контакти менеджера з підлеглими (у формі порад, рекомендацій і консультацій) з метою надання їм допомоги і підтримки при виконанні ними своїх функціональних обов’язків.

КОНТЕКСТ - закінчений у значеннєвому відношенні уривок тексту, який точно визначає зміст окремого вхідного в нього слова чи фрази.

КОНТРОЛЬ - спостереження за досягненням організацією своїх цілей і коригування відхилень від них.

КОНФЛІКТ - відсутність згоди між двома і більше сторонами (особистостями чи групами людей), зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів; кожна сторона робить усе можливе, щоб була прийнята її точка зору, і заважає іншій стороні робити те ж саме; від конкуренції відрізняється чіткою спрямованістю, наявністю інцидентів, жорстким веденням боротьби.

КОНФОРМІЗМ - ступінь згоди з думкою групи; поведінка, контрольована за допомогою групового тиску; пристосовництво, пасивне сприйняття існуючого порядку речей, думок, що панують.

КОНЦЕПЦІЯ - система поглядів на визначене явище, основна ідея будь-якої теорії.

КОН’ЮНКТУРА - сукупність ознак, що характеризують поточний стан економіки у визначений період у порівнянні з попереднім періодом часу.

КООПЕРАЦІЯ - форма організації праці, при якій значна кількість людей діє спільно і скоординовано, беручи участь в одному чи різних, але пов’язаних між собою процесах праці заради досягнення єдиної мети; основою кооперації є взаємна вигода.

КООРДИНАЦІЯ - узгодження, супідрядність дій різних посад і підрозділів організації.

КОРЕКТНИЙ - чемний, ввічливий, тактовний.

КОРЕКТНІСТЬ - поведінка людини, що відповідає існуючим нормам і правилам.

КОРИСТОЛЮБСТВО - прагнення до особистої наживи, вигоди, жадібність.

КРЕАТИВНІСТЬ - здатність до творчого рішення задач.

КРЕДО - символ віри, корінне переконання, основи світогляду.

КРИТИКА - розбір, аналіз, обговорення чого-небудь з метою дати оцінку.

КУЛЬТУРА - визнані суспільством соціальні норми, ритуали, установки, шаблони поведінки людей; деяке складне ціле, яке включає в себе духовні і моральні продукти, що вироблені, соціально засвоєні й поділювані членами суспільства і можуть передаватися іншим людям чи наступним поколінням.

КУЛЬТУРА МОВИ - дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання і побудови висловлень; нормативність, літературність усної і письмової мови, яка полягає в грамотності, точності, ясності, чистоті, логічній стрункості.

КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ - психологічний клімат і система цінностей організації, що поділяється всіма співробітниками, визначає характер взаємин і спрямованість поведінки персоналу.

Л

ЛАКОНІЗМ - стислість і чіткість у викладенні думки.

ЛЕГІТИМНІСТЬ - здатність політичного режиму досягти суспільного визнання і виправдання народом обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових чи функціональних змін у структурах влади.

ЛЕСТОЩІ - висловлення, приписування людині достоїнств, яких вона не має.

ЛИЦЕМІРСТВО - поведінка, що прикриває нещирість, зловмисність удаваною щиросердістю, доброчесністю.

ЛІДЕР - людина, за якою визнане право приймати відповідальні рішення у важливих ситуаціях і яка ефективно здійснює формальне і неформальне керівництво і лідерство.

ЛІДЕРСТВО - “здатність впливати на окремі особистості і соціальні групи, трудові колективи, направляти їх дії на досягнення цілей організації" (М.Мескон).

ЛІМІТ - норма, у межах якої дозволено користуватися чим-небудь; обмеження на що-небудь чи чого-небудь.

ЛОБІЗМ - торгівля впливом.

ЛОГІКА - наука про способи доказів і спростувань, розумність, внутрішня закономірність, послідовність.

ЛОГОТИП - буквений символ, фірмовий напис, що є емблемою, торговельною маркою фірми-виробника.

ЛОЯЛЬНІСТЬ - виконання норм і вимог органів влади, дотримання

М

МАЙБУТНЄ - такий стан явищ, процесів, що випливає із сьогодення і має корені в минулому.

МАНДАТ - договір, доручення; документ, що посвідчує ті або інші повноваження представника, право на що-небудь.

МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ - дії комунікатора, спрямовані на зміну психологічних установок, ціннісних орієнтацій, поведінки індивіда і цілих аудиторій незалежно від їх бажань.

МАРГІНАЛЬНІСТЬ - стан і поведінка особистості, яка втратила свої соціальні зв’язки, не пристосувалася до нових умов життя і знаходиться в проміжному стані між якимись соціальними групами.

МАРКЕТИНГ - “ вид людської діяльності, спрямованої на задоволення запитів і потреб за допомогою обміну” (Ф.Котлер); комплексна система заходів щодо вивчення ринкових відносин і активного впливу на споживчий попит.

МАРНОСЛАВСТВО - бажання незаслужено щось собі приписати.

МАСОВА СВІДОМІСТЬ - властивий значній кількості людей тип свідомості, який являє собою сукупність ідей, уявлень, норм, звичаїв, поглядів, стереотипів, у тому числі ілюзорних відчуттів, відображає ті чи інші сторони життя суспільства і здатний викликати їхній інтерес; особливості МС: статичність, аморфність, невизначеність, розмитість меж у кількісному і якісному відношеннях, ситуаційність і різноманіття складу.

МЕЛАНХОЛІК - людина, що відрізняється незначним зовнішнім вираженням почуттів, схильністю до сумних переживань, похмурого настрою.

МЕНЕДЖЕР - фахівець, який професійно керує діяльністю господарської ланки в умовах ринкової економіки, використовуючи сучасні методи управління; найманий професійний керуючий, фахівець з управління, головна задача якого - координація й організація діяльності колективів на науковій основі.

МЕНЕДЖМЕНТ - керування, завідування, організація, керівництво людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним шляхом; сукупність функцій, спрямованих на ефективне і результативне використання ресурсів для визначених організаційних цілей; система управління виробництвом, застосовувана з метою підвищення його ефективності й одержання прибутку.

МЕНТАЛІТЕТ - глибинна і специфічна структура мислення, джерело ідеології і віри, почуттів і емоцій, що складається з різних психічних особливостей, якостей, властивостей і проявів особистості; визначається як рівень індивідуальної і суспільної свідомості; розрізняють існування релігійної, національної, номенклатурно-бюрократичної, тоталітарної та інших ментальностей.

МЕТА - ідеальне, уявне передбачення результату діяльності; відправний пункт при розробці і прийнятті планів і управлінських рішень; як мотив направляє і регулює людську діяльність.

МЕТОД - засіб чи сукупність засобів у якій-небудь людській діяльності, спосіб досягнення мети, визначеним способом упорядкована діяльність, шлях рішення визначеної задачі.

МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНІ - сукупність способів по здійсненню примусового впливу.

МЕТОДИКА - сукупність технічних прийомів, пов’язаних з визначеним методом.

МІСІЯ - сформульована вищим керівництвом і обнародувана загальна стратегічна мета організації, зміст її існування з точки зору інтересів суспільства.

МОРАЛЬ - сукупність норм і правил, які визначають поведінку людей, їх обов’язки стосовно суспільства й один одного.

МОТИВ - внутрішній фактор, що спонукає людину до визначених дій.

МОТИВАЦІЯ - функція менеджменту, мета якої - створити у працівників стимули до праці і спонукати їх працювати з повною віддачею для задоволення власних потреб і досягнення цілей організації.

МОТИВУВАННЯ - процес впливу на людину з метою спонукання її до визначених дій шляхом пробудження в ній визначених мотивів; аргументи, що виправдовують раніше зроблені дії.

Н

НАВИЧКИ - способи автоматичного виконання окремих компонентів процесу трудової діяльності.

НАВИЧКИ АДМІНІСТРАТИВНІ - технічні навички зі збору інформації, її аналізу, планування, організації, контролю і виконання інших видів управлінської діяльності.

НАВИЧКИ АНАЛІТИЧНІ - здатність розуміти зв’язок і співвідношення між частинами і єдиним цілим.

НАВИЧКИ КОМУНІКАТИВНІ - навички, необхідні для правильного розуміння інших людей і ефективної взаємодії з ними.

НАВІЮВАННЯ - вплив на емоції людини.

НАДІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ - ступінь незалежності інформації від впливу випадкових факторів.

НАКАЗ - письмове оформлення визначеного, підлягаючого обов’язковому виконанню завдання, з переліком конкретних шляхів, термінів і порядку його виконання, відповідальних осіб і форм контролю.

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ - прояв сили волі, завзятості, уміння доводити справу до кінця.

НЕЗАЛЕЖНИЙ - самостійний, такий, що не знаходиться в підпорядкуванні, виявляє самостійність у чому- небудь.

НЕПРАВДА - навмисне, свідоме перекручування істини.

НЕСУМЛІННИЙ - такий, що нечесно і недбало робить що-небудь чи погано, недбало зроблений.

НОВАТОР - працівник, який вносить нові, прогресивні принципи, ідеї, прийоми до якої-небудь сфери діяльності.

НОРМА - визначений, визнаний обов’язковим порядок чи правило.

НОРМА КЕРОВАНОСТІ - коло повноважень менеджера, сфера (діапазон) контролю.

НОРМАЛЬНИЙ - відповідний нормі, звичайний; психічно здоровий.

НОРМИ ЕТИЧНІ - система загальних цінностей і правил етики, дотримання яких організація вимагає від своїх співробітників.

НОРМИ МОРАЛЬНІ - форма моральних вимог, що регулюють поведінку людей за допомогою загальних розпоряджень і заборон, які поширюються на однотипні вчинки; система ідей і уявлень про правильну і неправильну поведінку, що вимагають виконання одних дій і забороняють інші.

НЮАНС - відтінок, ледь помітний перехід (у звуках, фарбах, в інтонаціях мови, у значеннях слів).

О

ОБ’ЄКТИВНИЙ - безсторонній, неупереджений, відповідний дійсності.

ОБМАН - несумлінний вчинок стосовно кого-небудь, порушення обіцянки, неправильне уявлення про що- небудь, напівправда, омана.

ОБОВ’ЯЗКИ - необхідність виконувати покладені функції і реалізовувати цілі і задачі, обумовлені посадовим становищем в організації.

ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - повсякденний вплив менеджера на перебіг господарських процесів та виконання об’ єктом управління запланованих завдань і прийнятих рішень.

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ - періодичне або безперервне порівняння фактично одержаних результатів з планом і наступне їх коригування, яке забезпечує функціонування підприємства відповідно до затвердженого плану.

ОПЕРАТИВНИЙ - безпосередньо, практично здійснюючий що-небудь; здатний швидко і чітко (вчасно) виконувати, виправляти чи направляти хід справ (поточну роботу); діючий.

ОПОНЕНТ - супротивник у суперечці.

ОПОРТУНІЗМ - пристосовництво, догідливість, безпринципність.

ОПТИМАЛЬНИЙ - найкращий, найбільш сприятливий, кращий з можливих.

ОПТИМІЗМ - бадьоре і життєрадісне світовідчування, при якому людина в усьому бачить світлі сторони, вірить у майбутнє, успіх.

ОРГАНІЗАЦІЯ - стійка система спільно працюючих для досягнення загальних цілей людей на основі поділу праці й ієрархії.

ОРГАНІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНА - спонтанно виникаючі групи працівників, взаємини (взаємозв’язки) серед яких здійснюються на міжособистісному рівні.

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ - зібраність, уміння планувати свою діяльність, здатність підкорятися необхідному режиму.

П

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ (РИ) - діяльність, спрямована на формування образу особистості, організації, товару, послуги або ідеї і послідовне впровадження створеного образу в суспільну свідомість з метою формування заданих знань, установок, переконань і здійснення заданих дій; мистецтво формування підтримки відносин із навколишнім середовищем, зв’язків з громадськістю.

ПАБЛІСІТІ - повідомлення новин про діяльність підприємства за допомогою ЗМІ; будь-яка інформація чи дія, за допомогою якої людина, подія чи щось інше стають відомими широкій громадськості.

ПАРАДИГМА - сукупність теоретичних і методологічних передумов, що визначають конкретне наукове дослідження. Система понять, уявлень, що формується на основі вивчення, аналізу й узагальнення реалій дійсності, змінюючись відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища організацій.

ПАРАДОКС - явище, судження, що різко розходиться зі звичайним, загальноприйнятим, суперечне (іноді тільки на перший погляд) здоровому глузду; несподіване явище, що не відповідає звичайним уявленням в науці.

ПАТЕРНАЛІЗМ - політика турботи про трудящих.

ПЕДАНТ - людина, яка відрізняється надмірною, дріб’язковою акуратністю і стійко дотримується зовнішнього порядку, формаліст.

ПЕРЕГОВОРИ - взаємний обмін думками, обговорення проблем і пропозицій з метою укладення угод, що відповідають інтересам всіх учасників, і наступного досягнення результатів, які влаштовують усіх учасників.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ - узагальнене, обґрунтоване припущення про майбутній стан суспільства, ринку, виробництва, явищ природи чи явищ, невідомих у даний момент, але які піддаються виявленню.

ПЕРЕКОНАННЯ - вплив на свідому сферу людини; прийоми ефективного повідомлення точки зору однієї людини іншій.

ПЕРЛЮСТРАЦІЯ - таємне розкриття і перегляд державними органами поштової кореспонденції.

ПЕРЦЕПЦІЯ - сприйняття, безпосереднє відображення дійсності органами почуттів.

ПЕРФОРМАНС - дії, які демонструє одна група людей перед іншою; це може бути гра, коли правила визначають ті, хто грає, або ритуал, коли правила вище людини, яка змушена їм підкорятися.

ПЛАНУВАННЯ - продумана підготовка майбутньої діяльності, систематично орієнтована на цілі організації.

ПІДЛЕГЛІ - посадові особи, які знаходяться в розпорядженні старшого за посадою керівника: його заступники і помічники, керівники нижчих рівнів і виконавці.

ПІДПРИЄМЕЦЬ - людина, що відкриває нову справу, реалізує нововведення, вкладаючи в цю справу власні кошти і ризикуючи своїм майном.

ПІДПРИЄМНИЦТВО - самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

ПІДПРИЄМСТВО - це будь-яка самостійна організація, що виробляє продукцію, товари, послуги, інформацію, знання, здійснює економічну діяльність.

ПІДРОЗДІЛ - формальна група в організації, що відповідає за виконання конкретного переліку задач для організації в цілому.

ПІДСТУПНИЦТВО - зловмисність, прикрита показною доброзичливістю.

ПІЛЬГА - полегшення кому-небудь, надане як виключення з загальних правил.

ПЛАН - заздалегідь намічений порядок, послідовність здійснення якої-небудь програми, виконання роботи, проведення заходів; система заходів, спрямованих на досягнення цілей.

ПОВНОВАЖЕННЯ - узаконене право приймати рішення, віддавати накази і розпорядження від імені організації; визначене в певний спосіб право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її співробітників на виконання визначених завдань.

ПОЛЕМІКА - суперечка під час обговорення яких-небудь питань (наукових, літературних, політичних); цілеспрямоване, емоційне, свідомо упереджене відстоювання наявної, сформованої позиції.

ПОЛІТИКА - загальні орієнтири для дій і прийняття рішень, що полегшують досягнення цілей організації.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ - виклад наукового чи взагалі складного питання в загальнодоступній (популярній) формі.

ПОТРЕБА В ДОСЯГНЕННЯХ - бажання досягти мети чи виконати завдання ефективніше, ніж раніш.

ПОТРЕБА У ВЛАДІ - бажання бути впливовим, контролювати що-небудь чи кого-небудь.

ПОТРЕБИ - те, що виникає і знаходиться всередині людини і має визначений індивідуальний прояв.

ПОСТАНОВА - розпорядницький акт, прийнятий колегіальним органом (з’їзд, конференція, збори, комісія, правління), який містить напрямки рішення важливих питань, що стосуються всієї організації.

ПРАВДА - те, що відповідає дійсності, істина; порядок, заснований на справедливості, чесності.

ПРАВИЛА - точне визначення того, що варто робити в конкретній унікальній ситуації.

ПРАВО - захищена державою можливість, свобода що-небудь робити, здійснювати в рамках установлених законів, норм і правил.

ПРАГМАТИЗМ - філософський напрямок, який визнає істиною те, що дає практично корисні результати.

ПРАКСЕОЛОГІЯ - галузь наукових досліджень, яка вивчає загальні умови й методи правильної, ефективної та раціональної людської діяльності.

ПРАКТИЧНІСТЬ - уміння використовувати знання, життєвий досвід, діловитість; зручність, придатність до застосування, економічність.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність довго, напружено і терпляче працювати не стомлюючись.

ПРАЦЯ - свідоме застосування фізичної і духовної енергії людини, спрямоване на одержання доходів для задоволення потреб.

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ - представницький, показний, важливий, що вселяє повагу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ - перше офіційне представлення зацікавленій аудиторії ще невідомої чи маловідомої продукції і її творців з метою забезпечити сприятливий прийом представленому нововведенню з боку громадськості.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ - презентація організаційної точки зору на деяку суспільно значиму проблему представникам ЗМІ.

ПРЕС-РЕЛІЗ - невеликий, призначений для преси, організаційний документ (1-2 сторінки), що містить актуальне повідомлення.

ПРЕСТИЖ - авторитет, вплив, повага, до яких люди прагнуть різними шляхами.

ПРИВІЛЕЇ - переважне право, пільги.

ПРИМУС (економічний, соціальний, політичний, фізичний) - вплив на волю людини, групи людей чи суспільство, що характеризується високим рівнем тиску.

ПРИНЦИП - основне, вихідне положення якої-небудь науки, теорії; основне правило організації конкретної діяльності.

ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ - основні правила, норми поведінки, розроблені управлінською наукою та практикою, дотримання яких гарантує ефективне управління діяльністю організації.

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ - об’єктивні правила управлінської поведінки (закономірності і досвід управління), що визначають способи діяльності і взаємодії, за допомогою яких досягається поставлена мета.

ПРИНЦИПОВИИ - такий, що стосується принципів, дотримується твердих принципів; що стосується чого- небудь в основному, без подробиць.

ПРИЧЕПИТИСЯ - незаслужено дорікнути, зробити догану за дрібну чи удавану провину.

ПРІОРИТЕТ - першість, переважне значення, ступінь важливості чого-небудь.

ПРОБЛЕМА - складна задача, спосіб рішення якої невідомий.

ПРОВИНА ДИСЦИПЛІНАРНА - протиправне провинне невиконання чи неналежне виконання трудових обов’ язків.

ПРОГНОЗ - ймовірне судження про стан визначеного явища в майбутньому.

ПРОГНОЗУВАННЯ - розробка припущень чи передумов відносно майбутнього для розробки планів і обґрунтування управлінських рішень.

ПРОГРАМА - план безлічі заходів, система аргументованих наукових передбачень про стан об’ єкта в майбутньому, що мають вірогідний, але досить достовірний характер.

ПРОЖЕКТЕРСТВО - захоплення необгрунтованими проектами, нездійсненними планами.

ПРОПАГАНДА - діяльність по формуванню визначеної суспільної думки.

ПРОТЕКЦІЯ - заступництво, що робиться впливовою особою кому-небудь в улаштуванні його справ.

ПРОЦЕДУРА - послідовність всіх операцій, система способів і дій у конкретній ситуації.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ - загальний ланцюг безупинних взаємозалежних дій у рамках організації.

ПУНКТУАЛЬНІСТЬ - точність, акуратність.

Р

РАНГ - місце, чин, звання, розряд, категорія, клас.

РАНЖИРУВАННЯ - розміщення відповідно до присвоєного рангу.

РЕАЛІСТИЧНИИ - заснований на врахуванні реальних, дійсних умов і можливостей.

РЕВОЛЮЦІЯ - соціальний корінний переворот, істотні зміни в якій-небудь області діяльності (техніці, культурі, мистецтві, управлінні).

РЕГЛАМЕНТУВАННЯ - засіб організаційно-стабілізуючого впливу, який полягає в розробці та запровадженні в дію організаційних положень, обов’язкових для виконання протягом визначеного ними часу.

РЕЗОЛЮЦІЯ - конкретна вказівка виконавцю щодо виконання тих чи інших дій, передбачених документом.

РЕЗОН - розумна підстава, зміст; переконливий доказ, розумне пояснення, аргумент.

РЕЗЮМЕ - короткий виклад суті виступу, статті; заключний підсумок виступу, статті, доповіді; короткий висновок зі сказаного, написаного чи прочитаного.

РЕЗЮМЕ ПЕРСОНАЛЬНЕ - узагальнені відомості про освіту, професійний досвід, навички і особисті дані.

РЕКЛАМА - будь-яка платна форма представлення і просування ідей, товарів і послуг від імені відомого спонсора.

РЕПЛІКА - коротке зауваження, заперечення, відповідь з місця на зборах, нарадах.

РЕПОРТЕР - співробітник газети, радіо чи телекомпанії, який доставляє відомості про події.

РЕПУТАЦІЯ - загальна думка, що склалася, про достоїнства і недоліки кого-небудь чи чого-небудь.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНИИ - поважний, солідний, благопристойний.

РЕФЛЕКСІЯ - уміння “думати за іншого”, дивитися на ситуацію очима співрозмовника.

РЕФОРМА - перетворення, зміна чого-небудь (докорінно чи частково).

РИЗИК - рівень невизначеності в пророкуванні результату діяльності; рішення, прийняте в умовах неповної інформації; небезпека невдачі.

РІДКИИ - не часто повторюваний, такий, що мало зустрічається.

РІШУЧІСТЬ - твердість у вчинках, непохитність, здатність приймати рішення без зайвих коливань і зволікань.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ - акт розпорядницького впливу, що деталізує конкретні шляхи і способи рішення окремих завдань у масштабах служб, підрозділів.

С

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ - повне використання і реалізація здібностей особистості, її таланту і творчого потенціалу.

САМОВЛАДАННЯ - уміння контролювати свої почуття і вчинки.

САМОВПЕВНЕНІСТЬ - надмірна впевненість у самому собі, що виражається в зневазі до інших.

САМОКРИТИКА - визнання людиною власних недоліків, помилок, упущень.

САМОКРИТИЧНІСТЬ - здатність оцінювати власні вчинки і поведінку на основі оцінок, що дають оточуючі, самостійно направляти і контролювати свої дії.

САМООЦІНКА - оцінка людиною самої себе, своїх здібностей, вчинків, моральних якостей.

САМОСВІДОМІСТЬ - усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностей, думок і переживань.

САМОСТІЙНІСТЬ - незалежність у рішеннях, уміння знаходити способи вирішення задач, брати на себе відповідальність.

САНГВІНІК - людина, що відрізняється жвавістю, швидкою збудливістю, яскравим зовнішнім вираженням почуттів.

САНКЦІЯ - дозвіл, схвалення, згода вищого органу на що-небудь; захід впливу, покарання, матеріального впливу за порушення договірної, фінансової, податкової дисципліни, закону.

САРКАЗМ - їдка, уїдлива, а іноді і гірка насмішка.

СЕРЕДОВИЩЕ ЗОВНІШНЄ - сукупність елементів, що не входять до складу організації, але впливають на неї.

СИМПАТІЯ - потяг, внутрішня прихильність до кого-небудь чи до чого-небудь.

СИМПТОМ - характерна зовнішня ознака якого-небудь явища, що піддається спостереженню.

СИНОНІМ - слово, що відрізняється від іншого слова по звучанню, але співпадає з ним чи дуже близьке за значенням.

СИНТЕЗ - метод дослідження якого-небудь явища в його єдності і взаємному зв’язку частин, узагальнення, зведення в єдине ціле даних, добутих аналізом.

СИСТЕМА - визначена цілісність, що складається із взаємозалежних частин (елементів), кожна з яких вносить щось конкретне в характеристики цілого, взаємодіє з іншими частинами.

СКАРГА - повідомлення людиною посадовій особі інформації про порушення його (чи інших осіб) прав або законних інтересів.

СОЦІАЛЬНИЙ - суспільний, пов’ язаний із суспільством, із суспільними відносинами.

СПЕКУЛЯЦІЯ - угоди на біржі, здійснювані з єдиною метою - одержання прибутку з коливання цін; заснований на чому-небудь розрахунок; намір, спрямований на використання чого-небудь у своїх корисних цілях.

СПОНТАННИЙ - викликаний не зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами.

СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ - уміння бачити, мимоволі виділяти головне, зберігати в пам’яті деталі.

СПРАВЕДЛИВИЙ - діючий неупереджено, відповідно до істини; здійснений на законних і чесних підставах; щирий, правильний.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ - справедливе ставлення, неупередженість; віра людини в те, що ставлення до неї чесне порівняно з тим, як ставляться до інших людей.

СТАНДАРТ - бажаний результат чи бажані події (критерій), за якими можна оцінити результати діяльності.

СТАТУС - правове положення чи стан (сукупність прав і обов’язків).

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ - сприйняття й оцінка людей, вчинків, подій, об’єктів на базі визначених стійких понять, норм і установок.

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА - гнучка поведінка менеджера стосовно співробітників, що змінюється в часі в залежності від ситуації і виявляється в способах виконання управлінських функцій.

СТИЛЬ МЕНЕДЖЕРА - сукупність типових і стабільних прийомів впливу менеджера на підлеглих з метою забезпечити виконання ними поставлених задач; характеризує індивідуальність менеджера і формується під впливом численних об’єктивних і суб’ єктивних факторів.

СТИМУЛ - зовнішній регулюючий вплив на людину (групу), що спонукає до цілеспрямованих дій.

СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ - спонукання людей до роботи, підвищення трудової ініціативи, зацікавленості в результатах роботи індивіда чи колективу, а також заохочення прагнення до вдосконалення професійної майстерності.

СТРАТЕГІЯ - загальний план розвитку організації з досягнення цілей, вибір, врахування і взаємне ув’ язуван- ня шляхів, ситуацій і засобів, необхідних для досягнення головної мети.

СТРЕС - емоційний стан людини, що виникає в результаті сильної психічної напруги; виражається в порушенні координації рухів, неадекватності емоційних реакцій, збільшенні кількості помилок, що допускаються у роботі, й інших відхиленнях у поведінці.

СТРОГИЙ - дуже вимогливий; серйозний, суворий, зовсім точний; такий, що не допускає відхилення від норми і правил поведінки, від загальноприйнятих моральних норм; правильний; простий, без прикрас, що демонструє гарний смак (в одязі, зовнішності, обстановці).

СТРУКТУРА - взаєморозташування і зв’язок складових частин чого-небудь.

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА - будова, облаштування суб’єкта управління, спосіб його внутрішньої організації, зв’язку елементів суб’єкта між собою, що дозволяють виконувати функції управління.

СТЯГНЕННЯ - система заходів дисциплінарного впливу на працівника, який не справляється з покладеними на нього функціями, ігнорує розпорядження і доручення керівника або виконує їх з низькою якістю, несвоєчасно і не в повному обсязі.

СУБОРДИНАЦІЯ - строге підпорядкування молодших старшим відповідно до правил службової дисципліни.

СУЄТА - все марне, порожнє, що не має справжньої цінності; біганина, зайва квапливість у рухах, роботі.

СУПЕРЕЧКА - взаємне сперечання, словесне змагання, у якому кожна зі сторін обстоює свою думку, доводить свою правоту.

СУСПІЛЬНА ДУМКА - спосіб прояву масової свідомості, що виражає відносини людей до суспільно значимих подій і фактів, до діяльності соціальних співтовариств, груп і окремих осіб.

Т

ТАКТ - почуття міри, що підказує правильне ставлення, підхід до чого-небудь, кого-небудь, уміння триматися належним чином.

ТАКТИКА - короткострокова стратегія для досягнення проміжних цілей, відбиває окремі етапи діяльності.

ТАКТОВНІСТЬ - делікатне ставлення до інтимних сторін життя співрозмовника.

ТЕМПЕРАМЕНТ - сукупність психічних властивостей людини, що виявляється в її поведінці, ступені життєвої активності, силі, напруженості, швидкості й урівноваженості протікання її психологічних процесів.

ТЕНДЕНЦІЯ - спрямованість у поглядах чи діях; прагнення, схильність до чого-небудь.

ТЕРМІНОВИЙ - зроблений спішно, невідкладно, у визначений термін; вироблений на певний строк (термінова позичка).

ТЕХНІКА - сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання обраного методу.

ТЕХНОЛОГІЯ - засіб перетворення вихідних матеріалів (кваліфікаційні навички персоналу, інформація, устаткування, інструменти, матеріальні засоби) для одержання бажаних результатів.

ТОВАРИСТВО (нар.) - відкритість для оточуючих, готовність спілкуватися, потреба в людських контактах.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ - терпимість до чужих думок і вірувань, до інтересів і позицій інших, навіть при загальній незгоді з ними.

ТРАДИЦІЇ - культурні норми і цінності, звички, які люди приймають у силу їхньої корисності в минулому і які можуть бути передані іншим поколінням.

ТРЕНІНГ - форма активного навчання, спрямована на комплексне освоєння теоретичних знань і практичних вмінь, на формування необхідних здібностей, виявлення і вироблення способів подолання типових утруднень.

ТРИВІАЛЬНИЙ - неоригінальний, повсякденний, заяложений, вульгарний.

ТУРБОТИ - тривале заняття чим-небудь з численними утрудненнями і суєтою; заняття, пов’язане з постійними звертаннями куди-небудь із клопотаннями про влаштування чого-небудь.

У

УВАГА - спрямованість і зосередженість свідомості людини на визначених об’єктах при одночасному відволіканні від інших.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ - різнобічний, всеосяжний, придатний для багатьох цілей.

Ф

ФАМІЛЬЯРНИЙ - перебільшено невимушений, розв’язний, безцеремонний.

ФАНАТИЗМ - доведена до крайнього ступеня прихильність до яких-небудь вірувань чи поглядів, нетерпимість до всяких інших поглядів; напрям думок і поведінка фанатика.

ФАНАТИК - людина, пристрасно віддана якій-небудь справі; людина несамовитої релігійності, бузувір.

ФЕНОМЕН - виняткове, рідке, незвичайне явище.

ФІРМА - економічна одиниця, що самостійно приймає рішення, використовує ресурси для виготовлення і продажу продукції чи послуг з метою одержання прибутку і володіє одним чи декількома підприємствами.

ФЛЕГМАТИК - людина, що відрізняється урівноваженістю, інертністю, спокоєм рухів, слабким зовнішнім проявом почуттів.

ФРУСТРАЦІЯ - психічний стан людини, що виникає в ситуації розчарування, нездійснення значимої для людини потреби; виявляється в гнітючій напрузі, тривожності, почутті безвихідності, які обумовлені об’єктивно нездоланними (чи суб’єктивно сприйманими як нездоланні) труднощами на шляху до досягнення мети.

ФУНКЦІЯ - обов’язок, сфера діяльності, призначення, роль.

ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ - відносно відособлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє здійснювати вплив на об’єкт управління з метою рішення поставленої задачі.

Х

ХАРАКТЕР - сукупність стійких психологічних рис, що визначають лінію поведінки людини, її ставлення до справи, до інших людей і до себе самої.

ХАРИЗМА - вплив, заснований на властивостях особистості керівника і його здібностей залучати прихильників; особливий вид легітимності, організації влади і лідерства, заснований на виняткових якостях особистості, які дозволяють їй виконувати в суспільстві функції пророка, вождя, реформатора.

ХОЛЕРИК - людина, що відрізняється поривчастістю і швидкістю дій, різкою зміною настроїв, неврівноваженістю, рухливістю.

Ц

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - концентрація повноважень і відповідальності на вищому рівні управління.

ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТУ - послідовність виконання функцій менеджменту, яка здійснюється від постановки мети до контролю за її досягненням.

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ - прагнення до досягнення ясної і визначеної мети.

ЦІННІСТЬ СОЦІАЛЬНА - значимість явищ і предметів з точки зору відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп і особистостей; існують як у вигляді колективних уявлень, так і суб’єктивних смаків і переваг, що є орієнтирами діяльності людини.

ЦІННОСТІ - загальноприйняті, узагальнені потреби людей, вироблені в результаті їх взаємодії і взаємного узгодження. Цінності забезпечують об’єктивну оцінку всього того, що відбувається в дійсності.

Ч

ЧАСТИЙ - що складається з близько розташованих частин; густий, щільний.

ЧУТКИ - інформація, передана по неформальних каналах зв’язку.

Ш

ШАНТАЖ - вимагання шляхом залякування і погрози розголошення компрометуючих, ганебних відомостей (дійсних чи помилкових).

ШАХРАЙСТВО - обман, непорядні дії з корисливими цілями.

ШКОЛА - напрямок у науці, пов’ язаний єдністю поглядів, спільністю чи наступністю принципів і методів.

ШКОЛА ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН - концептуальний підхід, центром якого є людський фактор, що включає відносини між людьми в процесі роботи.

ШКОЛА НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ - перший формальний підхід до управління, заснований на тому, що ручна праця може бути змінена, вдосконалена через спостереження, виміри й аналіз таким чином, що стає більш ефективною.

ШКОЛА ПОВЕДІНКОВИХ НАУК - концептуальний підхід до управління, що виник з руху за людські відносини. Допомагав співробітникам повністю реалізувати свій потенціал.

ШКОЛА УПРАВЛІННЯ КЛАСИЧНА (адміністративна) - підхід до управління, заснований на ідентифікації загальних принципів управління для їх раціонального використання в організації.

ШУМ - усе, що спотворює інформацію в процесі комунікації.

Я

ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ - сукупність показників, що характеризують сприятливі організаційні, соціальні і психологічні умови праці: трудовий колектив, оплата праці, робоче місце, керівництво, службова кар’єра, соціальні гарантії і блага.