Література з підприємництва

 

Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

0244945.jpg

Висвітлено питання соціально-економічних основ підприємництва та агробізнесу, організації та функціонування малого і середнього бізнесу на селі, визначення економічної ефективності аграрних підприємницьких структур.
Для студентів неекономічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації. Буде корисним керівникам і спеціалістам підприємницьких структур аграрної сфери.

 

Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З.С. Бібліотека українських підручників

_title.jpg

Розглядається комплекс проблем, пов'язаних зі становленням і розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки, тенденції та особливості розвитку в Україні. Значна увага приділяється питанням державної підтримки малого підприємництва, аналізу соціально-економічних наслідків розвитку малого підприємництва в Україні. Розкривається технологія заснування власної справи.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоуправління, народних депутатів України та підприємців.

 

Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М.І 

_title_(7).jpg

Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни "Інфраструктура товарного ринку". У посібнику розглянуті суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, характеризуються складові частини інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників в сучасних умовах господарювання. Матеріал викладений логічно і послідовно, представлені основні поняття і терміни. Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований, студентам, аспірантам, викладачам вузів економічного профілю, практичним працівникам, фахівцям у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

 

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва

pucentejlo.jpg

У навчальному посібнику висвітлено економіку і організацію туристично-готельного підприємництва, показано умови його становлення й розвитку та успішного функціонування. Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі. Розкрито сутність, структуру та особливості здійснення туристично-готельного бізнесу, особливості ціноутворення на ринку, технологію проведення маркетингових заходів, специфіку готельного господарства.

Рекомендовано для студентів спеціальності "Економіка підприємства" вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним для підприємців, економістів-практиків, менеджерів, маркетологів та всіх, кого цікавить питання розвитку туристично-готельного підприємництва.

 

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні

kyfjak.jpg

У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.

Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечення, ціноутворення, формування та реклами туристичного продукту.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та працівників туристичної сфери.

 

Страхова справа - Вовчак О.Д. 

_title_(9).jpg

У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти, основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика. Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення взаємозв'язку між окремими суб'єктами страхового ринку та акцентування уваги на його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких подано зразки основних документів, що використовуються у страховій справі.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, стряховиків-практиків, усіх, хто цікавиться страхуванням.

 

Страхування - Плиса В. Й. 

_title_(10).jpg

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікацію актуарних розрахунків. Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір. Наведено основні страхові поняття і терміни.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами страхування.

 

Страхові послуги - Яворська Т.В. 

_title_(11).jpg

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прак­тичні засади розвитку рийку страхових послуг, вивчено основ­ні умови надання страхових послуг страховими компаніями на сучасному фінансовому ринку. Узагальнено зарубіжний до­свід розвитку страхових послуг з проекцією на українські реалії.
Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, фінан­систів, бізнесменів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами страхового підприємництва.

 

Ринок фінансових послуг - Науменкова С.В.

_title_(12).jpg

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики. До кожного розділу подано запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, практичні завдання та тести.
Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів і бізнесу.

 

Інвестування - Гриньова В.М.

_title_(13).jpg

У підручнику послідовно розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти формування, розвитку й удосконалення інвестування. Розглядаються об'єкти та суб'єкти інвестування, управління фінансовими активами, інвестиційні характеристики цінних паперів тощо. Особлива увага приділяється залученню іноземного капіталу в національну економіку, використанню інвестицій та засобам активізації інвестиційної діяльності. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Інвестування».
Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Економіка», «Фінанси», «Банківська справа», «Менеджмент», викладачів, науковців, слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації. Книга буде корисною також фахівцям у галузі економіки, фінансів, банківської справи, менеджменту.

 

Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І.В.

У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому налаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки і організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід.

Посібник розрахованим па студентів, викладачів витих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, слухачів магістратури, коледжів та широкого кола читачів, які прагнуть прилучитися до підприємницької діяльності.

 

Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С.

В підручнику розглядаються об'єктивні основи формування та розвитку підприємницької діяльності. В логічній послідовності викладаються найбільш важливі кроки майбутнього підприємця - віл появи та генерування підприємницької ідеї до формування стабільного, процвітаючого бізнесу. Матеріал адаптовано до умов господарювання сучасної України. Підручник реально допоможе підприємцям-початківцям оволодіти таємницями сучасного підприємництва, відшукати свій шлях до успіху, зацікавлено і впевнено вести власну справу.