Переддипломна практика

 

Заключною ланкою підготовки студентів є переддипломна практика.

Мета практики – узагальнення і поглиблення знань, удоско­налення практичних навичок, одержаних студентами в процесі навчання, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з передовою технологією, організацією і оплатою праці, організацією і плануван­ням виробництва з використанням прогресивних форм і методів обліково-економічної роботи, набуття вмінь організаторської роботи за обраною спеціальністю. Практика проводиться на сільськогоспо­дарських підприємствах різних форм власності.

Під час проходження практики студенти повинні удосконалити знання та уміння, одержані в процесі навчання, проходить перевірка роботи майбутнього спеціаліста в умовах конкретного виробництва і підготовка (збір) матеріалів для звіту-щоденника з переддипломної практики, підготовка спеціаліста до самостійної роботи в якості організатора (керівника) виробничої одиниці сільськогосподарського підприємства будь-якої організаційної структури

Практика проводиться на сільськогосподарських підприємствах помічником (дублером) менеджера (керівника) виробничого підроз­ділу.

При наявності на сільськогосподарських підприємствах вакант­них місць студенти можуть зараховуватись на штатні посади за умови, що робота на цих посадах буде відповідати програмі практики.

Перед направленням на практику студенти повинні бути ознайомлені з програмою практики, орієнтовним планом її виконання, формою і порядком ведення звіту-щоденника.

Керівництво переддипломною практикою здійснюється викладачами спеціальних дисциплін. Безпосередньо керівництво роботою практикантів здійснюють спеціалісти підприємств, які забезпечують виконання студентами програми практики і графіка переміщення по робочих місцях, проводять інструктаж, дають завдання і контролюють їх виконання, перевіряють звіти, дають характеристику роботи студента-практиканта.

Після проходження практики студенти представляють у навчальний заклад звіт-щоденник з характеристикою керівника практики від бази практики. За підсумками проходження практики виставляється оцінка і проводиться конференція студентів.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

  • до початку практики отримати від заступника директора з практичного навчання та викладачів навчального закладу консультацію щодо оформлення всіх необхідних документів, інструктаж з техніки безпеки та методичні поради щодо проходження практики;
  • своєчасно прибути на базу практики;
  • у повному обсязі виконувати діючі в господарстві правила внутрішнього розпорядку, всі завдання, передбачені програмою практики, та вказівки викладачів, регулярно вести звіт-щоденник за практику;
  • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
  • нести відповідальність за виконану роботу;
  • своєчасно здати в навчальну частину навчального закладу звітну документацію за практику.

До написання щоденника-звіту студент повинен приступити з перших днів і систематично над ним працювати на протязі всієї переддипломної практики.

Звіт повинен показати уміння орієнтуватися в питаннях технології і організації виробництва, робити узагальнення і висновки. Звіт-щоденник повинен бути естетично оформлений, написаний розбірливим почерком.

 

Звіт-щоденник переддипломної практики для студентів спеціальності "Організація виробництва"