Курсова робота

 

Курсова робота з організації виробництва передбачена навчальним пла­ном підготовки студентів зі спеціальності “Організації виробництва”. Її підготовка і захист студентами третього курсу завершує вивчення дисципліни “Організації виробництва”. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни, а також застосування їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання з цієї дисципліни.

Програма дисципліни “Організація виробництва” передбачає вивчення економічних, організаційних основ раціональної побудови і ведення сільськогосподарського виробництва в поєднанні з закупками, транспортуванням, переробкою, зберіганням продукції і доведенням її до споживача. Вивчення дисципліни здійснюється в безпосередньому зв’язку теоретичних знань з практикою господарської діяльності кращих підприємств галузі в умовах сучасної економічної реформи.

Саме тому написання курсової роботи з цієї дисципліни має на меті сприяти поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, практичному застосуванню наукових методів у процесі вирішення практичних завдань. Загалом, рівень підготовки кур­сової роботи та її захист дає змогу робити висновки про ступінь засво­єння студентом теоретичних знань і вміння їх застосовувати в науковій і практичній діяльності.

При цьому перед студентами постають такі завдання:

 • сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його актуальність;
 • визначати мету й основні завдання дослідження;
 • відшукати і відібрати літературу, необхідну для всебічного висвітлення теми курсової роботи;
 • логічно й послідовно викласти положення курсової роботи;
 • зробити узагальнюючі висновки;
 • оформити роботу відповідно до вимог;
 • прилюдно захистити курсову роботу.

 

ОБСЯГ, СТРУКТУРА ТА УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗМІСТ КОЖНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

 

Обсяг курсової роботи

Обсяг курсової роботи – 30-35 сторінок. Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ – 2-3 сторінки, основна частина – 25-30 сторінок, висновки – 2-3 сторін­ки.

Структура й узагальнений зміст кожної частини курсової робо­ти

Курсова роботи повинна мати такі структурні елементи:

 • титульну сторінку;
 • зміст;
 • вступ;
 • основну частину;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки (якщо необхідно).

Титульна сторінка курсової роботи містить назву вищого навчаль­ного закладу, де виконана курсова робота; назву курсової роботи; курс, групу, прізвище, ім’я, по батькові студента; прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; міс­то і рік.

Студенту надається можливість обрати тему курсової роботи з орієн­товної тематики, що пропонується викладачем дисци­пліни.

Вибираючи тему, слід орієнтуватися на наукову й навчальну літера­туру, інші джерела. Ухвалення тем курсових робіт і призначення керівників відбувається на засіданні циклової комісії економічних дисциплін. Довільна зміна обра­ної й затвердженої теми курсової роботи не дозволяється.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменуван­ня та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів і підрозділів ос­новної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст необхідний для того, аби легше було орієнтуватись у напрацьованому матеріалі й послідовно та логічно його викладати.

У вступі розкривається сутність наукової проблеми, відображеної в обраній студентом темі, її теоретичне й практичне значення, актуаль­ність і доцільність її дослідження, формулюється мета і завдання, які потрібно вирішити для до­сягнення поставленої мети. У вступі необхідно сформулювати зв’язок між теоретичною проблемою, що досліджується у курсовій роботі, й практичною виробничою  діяльністю конкретного підприємства.

Назва (тема) курсової роботи, обрана студентами, має відповідати її змісту й розкривати основну мету дослідження. Залежно від того, наскі­льки зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи з організації виробництва, настільки вдалим буде вирішення основних завдань, поставлених перед студентом для її якнайповнішого і всебічного роз­криття. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виок­ремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і ана­ліз матеріалу, його узагальнення.

Основна частина курсової роботи складається з розділів і підрозді­лів, на які поділяються розділи для зручнішої підготовки й опрацювання інформації. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати невелика передмова з коротким описом обраного напрямку дослідження та його мотивації. В розділах основної частини подають: огляд існуючих точок зору щодо проблеми дослідження; виклад основних методів досліджень; положення, які роз­кривають суть досліджуваних явищ; аналіз та узагальнення результатів досліджень; власну аргументовану позицію щодо досліджуваної про­блеми.

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання стислих висновків. Необхідно лаконічно, логічно й аргу­ментовано викладати зміст і результати досліджень, уникати тавтології.

Для якнайповнішого розкриття зв’язку теорії та практики в основній частині курсової роботи з організації виробництва потрібно викладати теоретичний матеріал, орієнтуючись на сучасні проблеми розвитку аграрного підприємництва в Україні.

На найбільш послідовне і всебічне розкриття теми курсової роботи сту­дента спрямовує його науковий керівник, який допомагає підібрати необ­хідні джерела, консультує стосовно обсягу, змісту й співвідношення стру­ктурних частин курсової роботи, надає поради стосовно методології до­слідження, узагальнення його результатів. Протягом першого тижня після ухвалення теми курсової роботи кожний студент разом із науковим кері­вником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаю­чи терміни виконання окремих етапів дослідження.

Студент виконує курсову роботу відповідно до завдання курсової ро­боти, яке отримує від керівника.

Розділи роботи, які вже виконані, студент подає на розгляд науковому керівникові і після його зауважень доповнює і допрацьовує.

У висновках до курсової роботи викладають найбільш важливі нау­кові та практичні результати дослідження. Напрацьований в основній частині теоретичний матеріал узагальнюється й систематизується.

У списку використаних джерел наводиться література, на яку поси­лається автор курсової роботи. Для якнайповнішого розкриття теми кур­сової роботи з організації виробництва необхідно опрацювати 10–15 таких джерел. Їх можна розміщувати у списку в порядку появи посилань у тек­сті чи в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Посилання подаються після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури й сторінки джерела, з яких здійснювалось цитування (наприклад: [14, с. 31–48]). У списку використаних джерел вказують прізвище й ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання і сторінку.

У додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для повно­ти сприйняття курсової роботи: схеми, таблиці, ілюстрації, копії документів тощо. Схеми й таблиці, самостійно підготовлені студентом за темою курсової роботи, підвищують науково-теоретичну значимість проведеного дослідження, вказують на здатність до систематизації і узагальнення викладеного ма­теріалу.

На останній сторінці, після списку використаних джерел студент під­писує курсову роботу і ставить дату її виконання.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу друкують за допомо­гою комп’ютера, або рукописним способом на одній стороні аркуша бі­лого паперу формату А4 (210:297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Висота шрифту – 14 пунктів.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва – не менше 20 мм, справа – не менше 10 мм, зверху – не менше 20 мм, знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку має бути чітким, щільність текс­ту — однаковою.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та під­розділи. Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами. Заголовки підрозділів друкують маленькими літера­ми (крім першої великої) з абзацного відступу. Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ” (наприклад, РОЗДІЛ ІІ). Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яки­ми ставлять крапку, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

При написанні курсової роботи обов’язково потрібно давати поси­лання на джерела, окремі положення яких цитуються в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достові­рність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформа­цію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Курсову роботу студент пише українською мовою у чіткій відповід­ності з планом. Не дозволяється дослівне переписування наукової літератури та нормативно-правових актів. Висновки, суджен­ня студента мають бути логічними й обґрунтованими. Подаючи різні то­чки зору з дискусійних питань, необхідно висловити й обґрунтувати свою.

Роботи, написані з порушенням встановлених вимог, не до­пускаються до захисту.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Підготовлена до захисту курсова робота має бути відрецензована на­уковим керівником не пізніше, ніж за два тижні до захисту курсової ро­боти. В рецензії науковий керівник дає їй стислу характеристику, оцінює загальнотеоретичний рівень, глибину проведених досліджень, послідов­ність викладення матеріалу, відповідність оформлення роботи вимогам Методичних рекомендацій, розкриває її недоліки й можливі шляхи їх усунення.

Один примірник рецензії видається перед захистом курсової роботи студенту, а другий зберігається на кафедрі. До захисту курсової роботи студент допускається після оформлення роботи відповідно до встановле­них вимог й одержання позитивної рецензії керівника курсової роботи.

Захист курсових робіт відбувається згідно з планом навчального процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсової роботи.

Захист курсової роботи починається з представлення студента і теми його роботи. Потім слово надається студентові, який протягом 8–12 хвилин розкриває суть роботи, обґрунтовуючи тему її і теоретичні ви­сновки.

У доповіді необхідно:

 • назвати тему курсової роботи, показати її актуальність і значущість;
 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;
 • окреслити структуру роботи;
 • доповісти про результати роботи, зроблені висновки й пропозиції.

Після цього науковий керівник, викладачі комісії, запрошені студе­нти, практичні працівники ставлять студентові запитання за темою до­слідження. Керівник курсової роботи характеризує курсову в цілому, на­голошує на її позитивних сторонах: науково-дослідному характері, актуа­льності дослідження, новизні, практичній цінності; вказує на недоліки. Захист курсової роботи завершується стислим заключним виступом сту­дента, в якому він дає відповіді на запитання і зауваження тих, хто бере участь в обговоренні.

Після захисту курсових робіт викладачі обговорюють результати за­хисту кожної курсової роботи і виставляють оцінки. Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). В оцінці враховують повноту розкриття теми роботи, послідовність і логічність викладеного матеріалу, дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, зміст доповіді й від­повідей на запитання під час захисту курсової роботи, відгук наукового керівника. Оцінка ставиться в залікову відомість навчальної групи та в заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою.

Курсові роботи зберігаються на відділенні протягом одного року.

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних угідь.
 2. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів.
 3. Організація раціонального використання машино-тракторного парку.
 4. Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів.
 5. Організація і економічна ефективність кормовиробництва. 
 6. Методика розрахунку потреби в кормах для груп тварин.
 7. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна.
 8. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків.
 9. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі.
 10. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва овочів.
 11. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва плодів.
 12. Організація оплати праці працівників рослинництва. 
 13. Організація оплати праці працівників тваринництва. 
 14. Організація оплати праці адміністративно-управлінського персоналу.
 15. Організація переробки і зберігання зерна. 
 16. Організація переробки і зберігання цукрових буряків. 
 17. Організація переробки і зберігання картоплі.
 18. Організація зберігання і переробки овочів.
 19. Організація переробки і зберігання плодів.
 20. Організація переробки і зберігання молока.
 21. Організація переробки і зберігання м'яса.
 22. Організація селянського (фермерського господарства).
 23. Організація пайових (акціонерних) підприємств.
 24. Організація приватного сільськогосподарського підприємства та його виробничо-підприємницька діяльність.
 25. Відкриття власної справи на селі.
 26. Ризики підприємця та страхування у підприємництві.
 27. Податкова та кредитна система в агробізнесі.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. із змінами.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.
 4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. № 469.
 5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40.
 6. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973.
 7. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. № 742.
 8. Про оренду землі: Закон України  від 06.01.1998 р. № 161.
 9. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. №1378-ІV. 
 10. Аврамчук О.Ф., Балан В.В. та ін. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. – К.: Центр «Агропромпраця».
 11. Азізов С.П., Канінський П.К. Організація аграрного виробництва і бізнесу. – К.: Фенікс, 2006.
 12. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. – К.: КНЕУ, 2013.
 13. Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: Посібник / За ред. А.І. Батіг. – К.: Аграрна освіта, 2003.
 14. Березівський П.С., Михайлюк Н.І. Організація виробництва в аграрних формуваннях: Навч. посібник. /  За ред. П.С. Березівського. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
 15. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навчальний посібник / В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.С. Соловйов, А.В. Токар, В.Й. Шиян. – М.: Мета, 2003.
 16. Бусенко О.Т. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник / За ред.. О.Т. Бусенко. – К.: Аграрна освіта, 2001.
 17. Васільков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.
 18. Гордієнко О.В., Рудько О.І., Кулініч О.І. Організація виробництва: Навчальний посібник. – К.: Аграрна освіта, 2010.
 19. Губені Ю.Е. Підприємництво: Навчальний посібник. – Львів: НВФ «Українські технології», 2012.
 20. Губені Ю.Е. Основи підприємництва і агробізнесу: Навч.  посібник. – Львів, 2002.
 21. Губені Ю.Е., Магійович І.І. Як відкрити власну справу: Практичні поради і рекомендації. – Львів, 2001.
 22. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УААН, 2004.
 23. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я. та ін.  Організація і планування сільськогосподарського виробництва. – Вінниця: Нова книга, 2005.
 24. Економіка підприємства: Підручник / За ред.  С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.
 25. Дробот В.І., Зуб Г.І., Кононенко М.Т. та ін. Економічний довідник аграрника / За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003.
 26. Єрмошенко М.М., Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник  / Національна академія управління. – К., 2004.
 27. Кулініч О.І., Рудько О.І. Підприємництво: Навчально-методичний посібник. – К.: НМЦ, 2005.
 28. Макаренко П.М. Моделі ринкової економіки. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006.
 29. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. Л.Я. Зрібняка. – К.: Урожай, 1999.
 30. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 2000.
 31. Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / За ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006.
 32. Яковенко В.П., Білоусько Я.К., Підлісецький Г.М. та ін. Ринок сільськогосподарської техніки: проблеми становлення / За ред. Г.М. Підлісецького. – К.:  ННЦ  ІАЕ, 2005.
 33. Семенов В.Ф.  Загальний курс агробізнесу: Навч. посібник. – К.: Знання КОО, 2003.
 34. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: ТОВ «Видавництво консультант».
 35. Філіпович С.Г. Як створити селянське (фермерське) господарство. – Львів, 2000.
 36. Шелюк Л.І. Організація і планування діяльності аграрних формувань: Навчально-методичний посібник. – К.: «Аграрна освіта», 2011. 
 37. Швеб Л.І. Основи підприємництва. – К.: Каравела, 2007.
 38. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – К.: Урожай, 1997.

 

РЕСУРСИ

 

 1. www.kmu.gov.ua - Нормативно-правові акти України
 2. www.me.gov.ua - Міністерство економічного розвитку і тогівлі України
 3. www.ukrstat.gov.ua - Державна служба статистики України
 4. http://rada.gov.ua - Офіційний веб-портал Верховної Ради України
 5. www.bukoda.gov.ua - Офіційний сайт Чернівецької ОДА
 6. http://www.nplu.org - Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого
 7. www.library.if.ua -  Бібліотека економіста онлайн
 8. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника
 9. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
 10. www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека
 11. www.lib.com.ua - Електронна бібліотека
 12. http://www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 

Переглянути повний текст Курсова робота з дисципліни "Організація виробництва" (методичні рекомендації щодо написання)